Umowa o prace tymczasowa

Eurojob oferuje swoim pracownikom umowę o pracę tymczasową zgodną z Układem Zbiorowym Pracy dla
pracowników tymczasowych (ABU-CAO).

Układ ABU CAO
W układzie zborowym ABU obowiązują umowy z systemem fazowym. Wyróżnia się tu trzy fazy pracy tymczasowej:
fazę A, fazę B i fazę C.

Faza A

W tej fazie pracujesz w oparciu o umowę o pracę tymczasową z klauzulą o tymczasowym charakterze zatrudnienia lub
o umowę o pracę tymczasową na czas określony.
Umowa o pracę tymczasową z klauzulą o tymczasowym charakterze zatrudnienia: W ramach tej umowy standardowo
otrzymujesz wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie przepracowane godziny. Może się także zdarzyć, iż w umowie
zawarty zostanie zapis o stałym wymiarze czasu pracy, w przypadku którego Eurojob będzie zobowiązane do wypłaty
wynagrodzenia. Zostanie to wyraźnie określone w Twojej umowie. Gdy skończy się zlecenie u pracodawcyużytkownika, umowa wygaśnie automatycznie.
Umowa o pracę tymczasową na czas określony: są to umowy o określonym czasie obowiązywania. Często będą to
umowy na cztery tygodnie. Data rozpoczęcia i wygaśnięcia są określone w umowie. Jeśli po upłynięciu daty
zakończenia stosunek pracy będzie przedłużany, to zostanie on milcząco przedłużony na taki sam okres i z takimi
samymi warunkami zatrudnienia. Umowa na okres dłuższy niż 4 tygodnie nie będzie przedłużana milcząco. Umowa
taka wygaśnie z mocy prawa po nadejściu ustalonej daty wygaśnięcia umowy.
Obowiązek ciągłości wypłaty wynagrodzenia w fazie A
W okresie pierwszych 52 tygodni firma Eurojob nie jest zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia w razie braku pracy.
W tym wypadku mówimy o umowie o pracę na wezwanie. Jeżeli po upływie 52 tygodni nadal masz umowę o pracę na
wezwanie, wówczas (w 13. miesiącu) otrzymasz propozycję zatrudnienia w stałym wymiarze czasu pracy ustalonym w
oparciu o średni wymiar Twojego czasu pracy w okresie ostatnich 52 tygodni. Nie musisz przyjąć tej oferty.
Eurojob może zdecydować się, aby już wcześniej zaproponować ci stały wymiar pracy i kontynuację wypłaty
wynagrodzenia. W takim przypadku masz obowiązek pracować przez tę liczbę godzin, ale Eurojob ma obowiązek za
nie zapłacić. W przypadku zawarcia takiej umowy po przepracowaniu 52 tygodni nie otrzymasz oferty, ponieważ już
w obecnej umowie będzie obowiązywać stały wymiar pracy i kontynuacja wypłaty wynagrodzenia.
W fazie A umowę o pracę tymczasową można wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w następujących dwóch
przypadkach:
▪ Obowiązuje cię umowa o pracę tymczasową z klauzulą o oddelegowaniu. W takim przypadku masz natomiast
obowiązek zgłoszenia tego w Eurojob najpóźniej na 1 dzień roboczy przed jej zakończeniem.
▪ Obowiązuje cię umowa na czas określony, a Eurojob powołuje się na wyłączenie obowiązku kontynuacji
wypłaty wynagrodzenia.
Jeśli obowiązuje cię umowa na czas określony, w której nie zawarto obowiązku kontynuacji wypłaty
wynagrodzenia, to możesz wypowiedzieć ją przedterminowo z uwzględnieniem ustawowego okresu
wypowiedzenia wynoszącego miesiąc, chyba że możliwość taką wykluczono w umowie.

Faza A obejmuje w sumie maksymalnie 52 przepracowanych tygodni. Po przepracowaniu 52 tygodni, bez przerwy w
wymiarze 26 tygodni, rozpoczyna się faza oddelegowania B.

Faza B

W fazie B pracujesz w oparciu o umowę o pracę tymczasową na czas określony. W okresie maksymalnie trzech lat
możemy zaproponować Ci maksymalnie sześć umów fazy B. Umowy te wygasają z mocy prawa w dniu zakończenia
określonym w umowie. Po trzech latach lub sześciu umowach tymczasowych w momencie przedłużenia umowy
rozpoczyna się faza C.
Jeżeli w umowie ustanowiony jest okres wypowiedzenia, możesz przedterminowo wypowiedzieć umowę. Ustawowy
okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc.

Faza C

W fazie C pracujesz na podstawie umowy o pracę tymczasową na czas nieokreślony.
Wypowiedzenie musi zostać złożone przed końcem miesiąca. Ustawowy okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc.
Może on różnić się w zależności od ustaleń zawartych w Twojej umowie o pracę. Eurojob ma prawo do obciążenia Cię
wszelkimi szkodami, jakie poniesie na skutek niezastosowania się przez Ciebie do okresu wypowiedzenia.

 

Oferty Pracy

Sprawdź nasze oferty pracy